மாவட்ட நூலக ஆணைக்குழு, புதுக்கோட்டை.

LOCAL LIBRARY AUTHORITY, PUDUKKOTTAI.
 • A-
 • A
 • A+
 • 09:40:40 PM I 17 Jul,2024
Thirukkural

இரவு

இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை
தானேயும் சாலும் கரி.

-திருவள்ளுவர்

விளக்கம்:

இரப்பவன் எவரிடத்திலும் சினம் கொள்ளாதிருக்க வேண்டும், அவன் அடைந்துள்ள வறுமைத் துன்பமே அவனுக்கு அறிவு புகட்டும் சான்றாக அமையும்.பிச்சை ஏற்பவன் அது கிடைக்காதபோது கோபங்கொள்ளக்கூடாது; வேண்டும்பொழுது பொருள் கிடைக்காது என்பதற்கு அவனுக்கு ஏற்பட்டுள்ள துன்பமே போதுமான சான்றாகும்.
News & Events
 • Republic day

  Event Date : 2022-01-26

  News Republic day

  Pudukkottai District Central Library today 26.01.2022 Republic Day was celebrated with the hoisting of the National Flag. G. Swaminathan and Central Library staff.

  Read More

Most Viewed Books

Sura's TNPSC Group - I (Mains Examination) General Knowledge Question Bank 2019
Modern India
Sura's TNPSC Group - I (Mains Examination) General Knowledge 2019
Sura's RPF/RPSF Recruitment For The Post Of Sub Inspector (Exe)
India Since Independence
CSIR-UGC NET/JRF/SET Physical Sciences
Sura Year Book 2019
A Modern Approach To Verbal And Non-Verbal Reasoning
General Studies For Civil Services Preliminary Examination  GS Paper I
OBJECTIVES
 • Improvement of the habit of juvenile offspring to children and strengthening them.

 • early education for all parties.
 • Increase creativeness for the purpose of accelerating personal efficiency.
 • Increase Imagination and creativity among childeren and youth.
 • Create awareness of traditional and art activities, Encourage scientific discoveries and new findings.
 • Supporting the development of conducting arts.

New Arrivals

Here you can find the newly arrived books for your reference.

Sura's TNPSC Group - I (Mains Examination) General Knowledge 2019

Sura's TNPSC Group - I (Mains Examination) General Knowledge 2019

Author : V.V.K.Subburaj

Published On : 30-01-2019

Modern India

Modern India

Author : Bipan Chandra

Published On : 31-07-2018

Sura Year Book 2019

Sura Year Book 2019

Author : V.V.K.Subburaj

Published On : 31-10-2018

A Modern approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning

A Modern approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning

Author : R.S.Aggarwal

Published On : 31-12-2018

Saying of the day

“ The Library shall find a place next to basic necessities of life. ” – Perarignar Anna

Request For Book